Käyttöohjeet

Ympäristökioski -sovelluksen käyttöohjeet

Ympäristökioski-sovelluksen käytön ensimmäinen vaihe on rekisteröityminen sovelluksen käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä luot salasanan, jolla voit kirjautua sovellukseen jatkossa. Syöttämäsi tiedot avautuvat uudelleen, vaikka poistuisit sovelluksesta välillä.

Kun olet kirjautunut sovellukseen, avautuu sinulle Koti -sivu, jonka kautta pääset antamaan tietoja tilan peltolohkoista (tunnus, nimi, pinta-ala, maalaji).

Tilatason alkukartoitus -sivulla pohdit tilan ja sen lähialueiden ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioitavia tekijöitä, kuten vastaanottavien vesistöjen tilaa, pohjavesialueiden sijaintia, erityisiä luontoarvoja sekä happamien sulfaattialueiden mahdollista sijaintia. Alkukartoitus -sivulla arvioit myös tilallasi käytössä olevia mahdollisuuksia ja resursseja, jotka auttavat jatkossa tilallesi sopivien ympäristönhoidon toimenpiteiden valinnassa. Mukana ovat mm. laiduntavat eläimet, muokkausmenetelmät ja -laitteet ja lietteen käsittelymenetelmät. Lisäksi arvioit omia mielenkiinnon kohteita ympäristönhoitoon ja viljelyn kehittämiseen liittyen.

Lohkokohtaisessa tarkastelussa arvioit peltojen tilaa keskeisten ympäristöön vaikuttavien seuraavien ominaisuuksien pohjalta:

 1. Kalteva / kokonaan tai osittain jyrkkä peltolohko
 2. Tasainen, tulvaherkkä peltolohko
 3. Peltolohkon P-luku korkea tai arveluttavan korkea
 4. Peltolohkon typpitase on korkea, koska typpilannoitustaso on korkea tai satotaso on heikko
 5. Huono maan rakenne, tiivistynyt pelto
 6. Peltolohko rajoittuu vesistöön tai valtaojaan
 7. Suuri yhtenäinen peltoaukea, vähän pientareita ja vesialueita
 8. Peltolohko sijaitsee perinnebiotoopin vieressä (myös hoitamattomat huomioidaan)
 9. Perinnebiotooppi (myös hoitamattomat)
 10. Puustoiset ja avoimet saarekkeet, puoliavoimet metsänreunat
 11. Pelto sijaitsee turvemaalla
 12. Karjanlantaa käytetään lannoituksessa
 13. Pelto sijaitsee happamien sulfaattimaiden riskialueella

Näiden toimenpiteiden jälkeen Ympäristökioski ehdottaa Toimenpiteet -sivulla valituille, ominaisuuksia vastaaville lohkoille, kohdennettuja toimenpiteitä, joiden avulla voit suunnitella toimintaasi pelloilla tai niiden lähialueilla ympäristön tilaa parantavaksi. Lohkoille valittujen toimenpiteiden (yhteenveto Kooste -sivulla) toteuttamiseksi saat opastusta ohjekorttien muodossa.

Viimeisenä vaiheena Ympäristökioskilla on lohkokohtaisten suunnitelmakorttien täydentäminen mm. toteutusaikataulujen osalta. Sovellus kokoaa automaattisesti suunnitelmakortille jo valmiiksi antamiasi tietoja. Suunnitelmakortit ovat apunasi toimenpiteiden toteutuksessa.